Zadanie 5. Demografia (2015)


W kolejnych wierszach pliku kraina.txt znajdują się dane demograficzne Edulandii, która składa się z 50 województw. Każde z województw znajduje się w jednym z 4 regionów: A, B, C lub D. Każdy wiersz zawiera oddzielone średnikami informacje o jednym województwie, w następującej kolejności: nazwa województwa, liczba kobiet w 2013 roku, liczba mężczyzn w 2013 roku, liczba kobiet w 2014 roku, liczba mężczyzn w 2014 roku.

Przykład:
w01D;1415007;1397195;1499070;1481105

Nazwa każdego województwa zaczyna się literą „w”, za nią występuje dwucyfrowy numer województwa, a na końcu litera A, B, C lub D oznaczająca region, w którym to województwo się znajduje.

Zadanie 5.1. (0–5)
Wyznacz ludność (liczbę wszystkich mieszkańców) każdego z regionów A, B, C i D w roku 2013. Następnie sporządź wykres kolumnowy porównujący ludności tych regionów w roku 2013. Zadbaj o czytelność wykresu.
Odp:
A 33 929 579
B 41 736 619
C 57 649 017
D 36 530 387

wykres pownien posiadać tytuł i podpisane kolumny lub legendę

Zadanie 5.2. (0–2)
Przeanalizuj dane i wybierz województwa, w których liczba kobiet w 2014 roku była większa niż w 2013 roku i jednocześnie liczba mężczyzn w 2014 roku była większa niż w 2013 roku. Podaj liczbę wszystkich takich województw w całym kraju oraz w każdym z regionów: A, B, C i D.
Odp:
Liczba województw w całym kraju: 19, w tym:
A: 3, B: 4, C: 8, D: 4.

Zadanie 5.3. (0–6)
Prognozując zmiany demograficzne w Edulandii, przyjmujemy, że tempo wzrostu populacji w każdym województwie w kolejnych latach będzie takie samo jak w okresie 2013–2014.

Tempo wzrostu w danym województwie to iloraz:
ludność(2014) / ludność(2013),
który zaokrąglamy w dół do 4 miejsc po przecinku.
Ludność dla roku r>2014 obliczamy wg wzoru:
ludnosc (r) = ludnosc (r – 1) • tempo_wzrostu
zaokrąglając w dół do liczby całkowitej.

Jeżeli w jakimś województwie w danym roku ludność jest ponaddwukrotnie większa niż stan z roku 2013, to w tym województwie występuje efekt przeludnienia. Przyjmujemy wówczas, że począwszy od następnego roku ludność danego województwa nie będzie się zmieniać.
Na przykład dla województwa w01D mamy:
 • Ludność w 2013 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 415 007 + 1 397 195 = 2 812 202
 • Ludność w 2014 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 499 070 + 1 481 105 = 2 980 175
 • Tempo wzrostu dla tego województwa jest równe:
  1,0597 = 2 980 175 / 2 812 202 (zaokr. do 4 miejsc po przecinku).
  Liczba mieszkańców województwa w roku 2015 wyniesie:
  2 980 175 * 1,0597 = 3 158 091 (po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej).

  Dla województwa w01D ludność w roku 2025 przekroczy ponaddwukrotnie ludność początkową (wyniesie 5 639 669) i od tego czasu nie będzie się w kolejnych latach zmieniać.

  Wykonaj polecenia:
 • Podaj liczbę wszystkich mieszkańców Edulandii w 2025 roku i wskaż, które województwo będzie miało w tym roku najwięcej mieszkańców.
 • Podaj liczbę województw, w których kiedykolwiek wystąpi efekt przeludnienia w latach 2014–2025 włącznie.
  Odp:
  125 930 205 – liczba mieszkańców w 2025 roku.
  w12C – najliczniejsze województwo w 2025 roku.
  18 – liczba województw, w których wystąpi przeludnienie.