Zadanie 4. SŁODZIK (2017)


Firma Słodzik zajmuje się sprzedażą cukru. W pliku cukier.txt znajdują się 2162 wiersze z danymi dotyczącymi sprzedaży w latach 2005–2014. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną transakcję sprzedaży, oddzielone pojedynczymi znakami tabulacji: data sprzedaży (rrrr-mm-dd), numer NIP klienta (13-znakowy tekst) i ilość sprzedanego cukru w kg (co najwyżej 3-cyfrowa liczba całkowita dodatnia). Transakcje są uporządkowane niemalejąco według daty.
Przykład:
2005-01-01 872-13-44-365 10 2005-01-04 369-43-03-176 2 2005-01-05 408-24-90-350 2 2005-01-10 944-16-93-033 5 2005-01-11 645-32-78-780 14 2005-01-13 594-18-15-403 436
Firma Słodzik ustala cenę sprzedaży w złotych na początku roku. Ustalona cena obowiązuje przez cały rok. W pliku cennik.txt przedstawiono ceny sprzedaży 1 kg cukru ustalone przez firmę Słodzik w latach 2005–2014.
Przykład:
2005 2,00 2006 2,05 2007 2,09

Zadanie 4.1. (0–1)
Podaj numery NIP trzech klientów, którzy w całym okresie 2005–2014 kupili łącznie najwięcej cukru. Dla każdego z tych klientów podaj łączną liczbę kilogramów zakupionego przez niego cukru.
Odp: 847-48-41-699 26955, 392-78-93-552 26451, 254-14-00-156 27505

Zadanie 4.2. (0–2)
Przychód z pojedynczej sprzedaży to cena sprzedaży pomnożona przez liczbę kilogramów sprzedanego cukru. Oblicz łączny przychód firmy Słodzik w latach 2005–2014.
Odp: 643 267,07

Zadanie 4.3. (0–3)
Wykonaj i podaj zestawienie ilości sprzedanego cukru w kolejnych latach, od roku 2005 do roku 2014 włącznie. Następnie utwórz wykres liniowy ilustrujący sprzedaż cukru w kolejnych latach w podanym okresie. Wyskaluj oś pionową co 5000 kg. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł i opis osi).
Skrócona odp: 2005 27016 ... 2013 28419, 2014 35284

Zadanie 4.4. (0–3)
Na potrzeby zadania 4.4 załóżmy, że firma Słodzik wprowadziła system premiowania klientów hurtowych, który obejmuje lata 2005–2014. Klient otrzymuje przy zakupie rabat, którego wysokość zależy od łącznej ilości cukru zakupionego do tej pory przez tego klienta, wliczając w to ilość cukru z bieżącej transakcji sprzedaży. Wysokość rabatu za każdy kilogram cukru w bieżącej transakcji wynosi:
• 5 gr, jeśli dotychczas zakupił co najmniej 100 kg, ale mniej niż 1000 kg;
• 10 gr, jeśli dotychczas zakupił co najmniej 1000 kg, ale mniej niż 10000 kg;
• 20 gr, jeśli dotychczas zakupił co najmniej 10000 kg.
Podaj łączną wartość rabatów udzielonych przez firmę Słodzik.
Odp: 38126,35.

Zadanie 4.5. (0–4)
Firma Słodzik chce, aby w magazynie na początku każdego miesiąca znajdowało się nie mniej niż 5000 kg cukru. Po podsumowaniu miesięcznej sprzedaży uzupełnia stan magazynu:
zakupuje towar u producenta. Producent sprzedaje cukier w paletach po 1000 kg. Nie można zakupić niepełnej palety. Firma Słodzik kupuje tylko tyle palet, żeby uzupełnić stan do co najmniej 5000 kg. Zakup towaru u producenta odbywa się ostatniego dnia miesiąca przed północą.
W dniu 2005-01-01, przed rozpoczęciem sprzedaży, w magazynie znajdowało się 5000 kg cukru. Podaj, ile razy na koniec miesiąca (już po ostatniej sprzedaży w tym miesiącu) firma Słodzik w latach 2005–2014 dokupywała co najmniej 4000 kg cukru.
Uwaga: bywają dni, gdy nie jest zawierana żadna transakcja sprzedaży, bywają też dni, gdy transakcji jest więcej niż jedna.
Odp: 14