Zadanie 5. Biblioteka podręczników (2016)


Z biblioteki podręczników, wypożyczanych na cały rok akademicki, mogą korzystać studenci z miasteczka akademickiego i spoza miasteczka. Każdy student może wypożyczyć wiele różnych książek. W miasteczku studenci mieszkają w pokojach po kilka osób w jednym. Dane są trzy pliki: studenci.txt, meldunek.txt oraz wypozyczenia.txt, w których zapisano informacje o aktualnie wypożyczonych książkach przez studentów. Każdy plik ma wiersz nagłówkowy. Dane rozdzielono znakiem tabulacji. Wszystkie dane tekstowe w plikach mają długości nieprzekraczające 60 znaków.

W pliku studenci.txt zapisano dane studentów – jeden student w wierszu. Imiona i nazwiska mogą się powtarzać. W każdym wierszu znajdują się odpowiednio: numer PESEL, nazwisko, imię.

Przykład:
pesel nazwisko imie
92051048757 BAJOREK JAKUB
92051861424 SLOTARZ MARIANNA

Plik meldunek.txt zawiera przypisania studentów z miasteczka akademickiego do wynajętych pokoi. W każdym wierszu znajdują się odpowiednio: numer PESEL studenta oraz identyfikator pokoju.

Przykład:
pesel id_pok
92051048757 8
92051861424 32

W pliku wypozyczenia.txt zawarto informacje o wypożyczonych podręcznikach. W każdym wierszu zapisano: liczbę porządkową wypożyczenia, numer PESEL wypożyczającego oraz tytuł wypożyczonego podręcznika.

Przykład:
lp pesel tytul
1 92061083359 FIZYKA TECHNICZNA I
2 94103033254 PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLEROW I

Zadanie 5.1. (0–2 pkt)
Podaj imię i nazwisko osoby, która wypożyczyła najwięcej podręczników. Wypisz tytuły wszystkich książek przez nią wypożyczonych.
Odp:
KRZYSZTOF LEWANDOWSKI:
FLASH I PHP, JEZYKI PROGRAMOWANIA II, METODY NUMERYCZNE II, TEORIA GRAFOW,

Zadanie 5.2. (0–2)
Podaj średnią liczbę osób zameldowanych w jednym pokoju. Wynik zaokrąglij do 4 miejsc po przecinku.
odp: 4,7101

Zadanie 5.3. (0–2)
W numerze PESEL zawarta jest informacja o płci osoby. Jeżeli przedostatnia cyfra numeru jest parzysta, to PESEL należy do kobiety, jeśli nieparzysta, to do mężczyzny. Podaj liczbę kobiet i liczbę mężczyzn wśród studentów.
odp: Kobiety – 138, mężczyźni – 192

Zadanie 5.4. (0–3)
Podaj nazwiska i imiona studentów, którzy nie mieszkają w pokojach w miasteczku akademickim. Listę posortuj alfabetycznie wg nazwisk.
odp:
DYLAG JACEK
NAJDA PIOTR
PIETRASZEWSKI STEFAN
SIECZKOWSKI MACIEJ
ZALESKA JULIA

Zadanie 5.5. (0–3)
Biblioteka planuje wprowadzenie zakazu wypożyczania kilku egzemplarzy tego samego tytułu podręcznika studentom mieszkającym w jednym pokoju. Gdy ta zasada będzie obowiązywać, w żadnym pokoju nie powtórzy się żaden tytuł podręcznika.
Podaj, ile byłoby wypożyczonych podręczników, gdyby takie ograniczenie już funkcjonowało.
odp: 316