Zadanie 6. Centrum danych (2018)


Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracujących komputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania.
Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:
– Numer_komputera (unikatowa liczbę całkowita)
– Sekcja (np: A, B, C, ... - czyli umiejscowienie komputera)
– Pojemnosc_dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita)
Przykład:
Numer_komputera Sekcja Pojemnosc_dysku
1 R 700
2 N 130
3 E 300

Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:
– Numer_zgloszenia (unikatowy)
– Numer_komputera (który uległ awarii)
– Czas_awarii (z dokładnością do sekundy)
– Priorytet (w skali od 1 do 10)
Przykład:
Numer_zgloszenia Numer Komputera Czas_awarii Priorytet
1 365 2015-01-01 04:40:55 8
2 249 2015-01-01 06:08:24 3
3 312 2015-01-01 06:33:43 4

W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno:
– Numer_zgloszenia (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw)
– Czas_naprawy (z dokładnością do sekundy)
– Rodzaj (słowo: restart albo wymiana (podzespołu))
Przykład:
Numer_zgloszenia Czas_naprawy Rodzaj
2 2015-01-01 20:08:15 restart
7 2015-01-02 16:30:15 restart
4 2015-01-02 19:37:03 wymiana

Zadanie 6.1. (0–2)
Znajdź 10 najczęstszych rodzajów dysków (czyli 10 najczęściej występujących pojemności) wśród komputerów w centrum. Dla każdej ze znalezionych pojemności podaj liczbę komputerów z takim dyskiem. Posortuj zestawienie nierosnąco względem liczby komputerów z dyskiem o danej pojemności.
Odp:: 
Pojemność Liczba
300 173
200 31
500 31
800 29
700 28
600 26
400 20
290 11
220 10
160 10
Zadanie 6.2. (0–2)
Znajdź wszystkie komputery w sekcji A, w których trzeba było przynajmniej dziesięciokrotnie wymieniać podzespoły. Podaj ich numery, a także liczbę wymian podzespołów dla każdego z nich.
odp:
Komputer Liczba wymian podzespołów
Komputer 202 12
Komputer 123 11
Komputer 171 12
Komputer 42 11
Zadanie 6.3. (0–3)
Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej z sekcji. Podaj datę awarii oraz symbol sekcji, w której nastąpiła awaria.
odp: 23-12-2015, sekcja Q

Zadanie 6.4. (0–3)
Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej (czas liczymy od wystąpienia awarii do momentu zakończenia ostatniej z napraw, jakiej ta awaria wymagała). Podaj numer zgłoszenia, czas wystąpienia awarii i czas zakończenia ostatniej naprawy.
odp:
Numer zgłoszenia 2087
Czas wystąpienia awarii 06-11-2015 12:38:46
Czas zakończenia ostatniej naprawy 13-11-2015 12:38:32

Zadanie 6.5. (0–2)
Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8 (wliczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii).
odp: 149