Zadanie 5. Języki (2020)


W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji.

W pliku panstwa.txt każdy wiersz zawiera informacje o państwach:
Panstwo– nazwa państwa
Kontynent – kontynent, na którym leży stolica państwa
Populacja – całkowita liczba mieszkańców podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Przykład:

Panstwo    Kontynent      Populacja
Afganistan   Azja        32,5
Algieria    Afryka       39,7
Argentyna   Ameryka Poludniowa 43,4
W pliku jezyki.txt każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku:
Jezyk – nazwa języka
Rodzina – przynależność języka do rodziny językowej lub określenie „jezyk izolowany”, jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych.

Przykład:

Jezyk   Rodzina
aceh   austronezyjska
acholi  nilo-saharyjska
adhola  nilo-saharyjska
W pliku uzytkownicy.txt każdy wiersz zawiera informacje o użytkownikach danego języka:
Panstwo– nazwa państwa
Jezyk– nazwa języka
Uzytkownicy – liczba posługujących się danym językiem mieszkańców tego państwa podana w milionach, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
Urzedowy – informacja (tak/nie), czy jest to w danym państwie język urzędowy

Przykład:

Panstwo   Jezyk     Uzytkownicy   Urzedowy
Chiny    mandarynski  1212,0     tak
Indie    hindi     422,0     tak
USA     angielski   255,0     tak
Uwaga: w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami.

Zadanie 5.1. (0–2)
Utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy. Posortuj zestawienie nierosnąco według liczby języków.
Odp::
nigero-kongijska 137
austronezyjska 65
indoeuropejska 63
sino-tybetanska 43
nilo-saharyjska 30
...
keczua 1
tupi 1

Zadanie 5.2. (0–3)
Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie.
odp:445

Zadanie 5.3. (0–2)
Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej czterech kontynentach.
Uwaga: dla uproszczenia przyjmujemy, że państwo leży na tym kontynencie, na którym znajduje się jego stolica.
odp: angielski, arabski, gudzaracki, tamilski

Zadanie 5.4. (0–3)
Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk („Ameryka Polnocna” i „Ameryka Poludniowa”), a które nie należą do rodziny indoeuropejskiej („indoeuropejska”). Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników w obu Amerykach łącznie.
odp:
mandarynski sino-tybetanska 3,1
arabski afroazjatycka 2,7
tagalog austronezyjska 1,9
wietnamski austroazjatycka 1,5
nahuatl uto-aztecka 1,4
koreanski jezyk izolowany 1,2
Zadanie 5.5. (0–3)
Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest urzędowym językiem w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem.
odp:
Etiopia 35,51 oromo
Indonezja 32,73 jawajski
Pakistan 40,44 pendzabski