Zadanie 6. PIKSELE (2017)

Treść zadania:

W pliku dane.txt znajduje się 200 wierszy. Każdy wiersz zawiera 320 liczb naturalnych z przedziału od 0 do 255, oddzielonych znakami pojedynczego odstępu (spacjami). Przedstawiają one jasności kolejnych pikseli czarno-białego obrazu o wymiarach 320 na 200 pikseli (od 0 – czarny do 255 – biały).

Uwaga: plik przyklad.txt zawiera dane przykładowe spełniające warunki zadania (obraz ma takie same rozmiary).

Zadanie 6.1. (0–2)
Podaj jasność najjaśniejszego i jasność najciemniejszego piksela.
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest 255 (najjaśniejszy) i 0 (najciemniejszy).
Dla danych właściwych: 221 i 7.

Zadanie 6.2. (0–2)
Podaj, ile wynosi najmniejsza liczba wierszy, które należy usunąć, żeby obraz miał pionową oś symetrii. Obraz ma pionową oś symetrii, jeśli w każdym wierszu i-ty piksel od lewej strony przyjmuje tę samą wartość, co i-ty piksel od prawej strony, dla dowolnego 1 ≤ i ≤ 320.
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest 3.
Dla danych właściwych: 149.

Zadanie 6.3. (0–3)
Sąsiednie piksele to takie, które leżą obok siebie w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie. Dwa sąsiednie piksele nazywamy kontrastującymi, jeśli ich wartości różnią się o więcej niż 128. Podaj liczbę wszystkich takich pikseli, dla których istnieje przynajmniej jeden kontrastujący z nim sąsiedni piksel.
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest 5.
Dla danych właściwych: 753.

Zadanie 6.4. (0–4)
Podaj długość najdłuższej linii pionowej (czyli ciągu kolejnych pikseli w tej samej kolumnie obrazka), złożonej z pikseli tej samej jasności.
Dla danych z pliku przyklad.txt wynikiem jest 198.
Dla danych właściwych: 5.