Zadanie 4. Liczby (2019)

Treść zadania:

W pliku liczby.txt zapisano 500 liczb całkowitych dodatnich po jednej w każdym wierszu. Każda liczba jest z zakresu od 1 do 100 000. Napisz program(-y) dający(-e) odpowiedzi do poniższych zadań. Zapisz uzyskane odpowiedzi w pliku wyniki4.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania.
Uwaga: Plik przyklad.txt zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania.
Odpowiedzi dla danych z tego pliku są podane pod treściami zadań.

Zadanie 4.1. (0–3)
Podaj, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3 (czyli liczbami postaci 3^n: 1,3,9,27 itd...).
Odp: Dla pliku przyklad.txt: 2. Dla danych właściwych: 18.


Zadanie 4.2. (0–4)
Silnią liczby naturalnej k większej od 0 nazywamy wartość iloczynu 1·2·...·k i oznaczamy przez k!.
Dowolną liczbę naturalną możemy rozbić na cyfry, a następnie policzyć sumę silni jej cyfr. Na przykład dla liczby 343 mamy 3! + 4! + 3! = 6 + 24 + 6 = 36.
Podaj, w kolejności ich występowania w pliku liczby.txt, wszystkie liczby, które są równe sumie silni swoich cyfr.
Odp: W pliku przyklad.txt znajduje się jedna taka liczba: 145 (1!+4!+5! =1+24+120 =145).
W danych właściwych: 2 145 1 40585

Zadanie 4.3. (0–5)
W pliku liczby.txt znajdź najdłuższy ciąg liczb występujących kolejno po sobie i taki, że największy wspólny dzielnik ich wszystkich jest większy od 1 (innymi słowy: istnieje taka liczba całkowita większa od 1, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb).
Jako odpowiedź podaj wartość pierwszej liczby w takim ciągu, długość ciągu oraz największą liczbę całkowitą, która jest dzielnikiem każdej liczby w tym ciągu. W pliku z danymi jest tylko jeden taki ciąg o największej długości.
Uwaga: Możesz skorzystać z zależności NWD(a, b, c) = NWD(NWD(a, b), c).
Dla liczb 3, 7, 4, 6, 10, 2, 5 odpowiedzią jest 4 (pierwsza liczba ciągu), 4 (długość ciągu) i 2 (największy wspólny dzielnik), natomiast dla liczb 5, 70, 28, 42, 98, 1 odpowiedzią jest 70 (pierwsza liczba ciągu), 4 (długość ciągu) i 14 (największy wspólny dzielnik).
Odp: dla pliku przyklad.txt: pierwsza liczba ciągu 90, długość 5, największy wspólny dzielnik 10.
Dla danych właściwych: 31968 150 74

Moja podpowiedź: przetestuj dla imho najgorszego przypadku 10 liczb:
9 9 9 6 6 2 2 2 2 2
Powinno oczywiście wyjść: 6 7 2.