ROBOT (próbna 2019 Uniw.Toruń)


W treści nie było przykładów, dlatego odpowiedzi daję nie pod zadaniami a na samym dole strony, by nie służyły w taki właśnie sposób.

Gra 'Podróżujący robot' polega na poruszaniu robotem po planszy w celu zebrania jak największej liczby punktów. Plansza jest kwadratem o boku długości n=20 kwadratowych pól. W każdym polu planszy jest wpisana liczba punktów, o którą za każdym razem wzrasta wynik gracza, gdy umieści on robota na tym polu - dotyczy to również pola startowego, którym dla każdego gracza jest pole w lewym górnym narożniku planszy. Liczba punktów w każdym polu jest cyfrą o wartości od 0 do 9.
Każdy gracz w swojej turze wykonuje nie więcej niż 5*n ruchów robotem. Pojedynczy ruch gracza przemieszcza robota dokładnie o jedno pole, w jednym z czterech kierunków świata: N – na północ (do góry), E – na wschód (na prawo), S – na południe (na dół), W – na zachód (w lewo). Jeśli gracz przemieści robota swoim ruchem poza planszę, jest zdyskwalifikowany, a jego wynik jest wtedy równy –1 punktów.
Plansza do gry umieszczona jest w pliku plansza.txt. Dane w każdym wierszu oddzielone są pojedynczą spacją.
W pliku robot.txt, w każdym z kolejnych i wierszy, gdzie 1 ≤ i ≤ 1000, są zapisane kolejne ruchy, które wykonał w trakcie gry i-ty gracz.
Napisz program (...)

Zadanie 4.1 (0–4)
Ilu graczy zostało zdyskwalifikowanych?

Zadanie 4.2 (0–4)
Jaki jest numer gracza, który otrzymał najwyższą liczbę punktów? Jest tylko jeden taki gracz. Podaj uzyskaną przez tego gracza liczbę punktów.

Zadanie 4.3 (0–5)
Gracze często wielokrotnie wykonywali następujące bezpośrednio po sobie pojedyncze ruchy w jednym wierszu planszy, to znaczy w lewo (W) lub w prawo (E). Podaj numery wszystkich graczy, którzy wykonali największą liczbę następujących bezpośrednio po sobie pojedynczych ruchów w jednym wierszu planszy oraz podaj liczbę tych ruchów.
I dopiero oficjalne odpowiedzi:
(zachęcam też do testów swoich programów Pythonie lub C++ na szkopule)
4.1
942

4.2
Numer gracza: 812
Wynik: 265

4.3
Maksimum: 15
Numery graczy:
774