Zadanie 4. Pary (2020)

Matura 2020 - "Pary"


Treść zadania

W pliku pary.txt znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera parę danych składającą się z liczby całkowitej z przedziału od 3 do 100 i słowa (ciągu znaków) złożonego z małych liter alfabetu angielskiego o długości od 1 do 50 znaków. Liczba i słowo są oddzielone znakiem spacji.

Napisz program(-my), dający(-e) odpowiedzi do poniższych zadań.

Uwaga: plik przyklad.txt zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku przyklad.txt są podane pod treściami zadań.

Zadanie 4.1. (0–3)
Mocna hipoteza Goldbacha mówi, że każda parzysta liczba całkowita większa od 4 jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych, np. liczba 20 jest równa sumie 3 + 17 lub sumie 7 + 13.

Każdą liczbę parzystą z pliku pary.txt przedstaw w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Wypisz tę liczbę oraz dwa składniki sumy w kolejności niemalejącej. Jeżeli istnieje więcej rozwiązań (tak jak dla liczby 20) należy wypisać składniki sumy o największej różnicy.

Wyniki podaj w oddzielnych wierszach, w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary.txt. Liczby w każdym wierszu rozdziel znakiem spacji, np. dla liczby 20 należy wypisać 20 3 17.

Odp. dla pliku przyklad.txt:
24 5 19
6 3 3
6 3 3
Odp. dla danych właściwych (skrócone):
68 7 61
24 5 19
48 5 43
12 5 7 42
...
28 5 23
6 3 3
36 5 31
34 3 31
58 5 53

Zadanie 4.2. (0–4)
Dla każdego słowa z pliku pary.txt znajdź długość najdłuższego spójnego fragmentu tego słowa złożonego z identycznych liter. Wypisz znalezione fragmenty słów i ich długości oddzielone spacją, po jednej parze w każdym wierszu. Jeżeli istnieją dwa fragmenty o takiej samej największej długości, podaj pierwszy z nich. Wyniki podaj w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary.txt.

Przykład:
dla słowa zxyzzzz wynikiem jest: zzzz 4
natomiast dla słowa kkkabbb wynikiem jest: kkk 3

Odp. dla pliku przykład (skrócona):
aaaaa 5
bb 2
cccccc 6
bbbb 4
tttt 4
...
tttt 4

Odp. właściwa (skrócona):
d 1
tt 2
a 1
lllllll 7
ooooo 5
wwwwww 6
...
aaaaaaa 7
s 1
a 1
uuuu 4
jj 2
d 1

Zadanie 4.3. (0–4)
Para (liczba1, słowo1) jest mniejsza od pary (liczba2, słowo2), gdy:
liczba1 < liczba2,
albo
liczba1 = liczba2 oraz słowo1 jest leksykograficznie (w porządku alfabetycznym) mniejsze od słowo2.

Przykład:
para (1, bbbb) jest mniejsza od pary (2, aaa), natomiast para (3, aaa) jest mniejsza od pary (3, ab).

Rozważ wszystkie pary (liczba, słowo) zapisane w wierszach pliku pary.txt, dla których liczba jest równa długości słowa, i wypisz spośród nich taką parę, która jest mniejsza od wszystkich pozostałych. W pliku pary.txt jest jedna taka para.

Odp. dla pliku przyklad.txt: 6 abbbbc
Odp. dla danych właściwych: 3 asd