Zadanie 2. Analiza algorytmu (2019)

Przeanalizuj podaną funkcję pisz().
Specyfikacja:
 Dane:
  s – napis
  n – liczba całkowita dodatnia,
     nie mniejsza niż długość napisu s
  k – liczba całkowita z zakresu [2..10]
  
 funkcja pisz(s,n,k)
  jeżeli dł(s) = n 
    wypisz s 
  w przeciwnym razie
    dla i=0,1 … k-1 wykonuj
      pisz(s + napis(i), n, k)

Uwaga:
  dł(x) – daje w wyniku długość napisu x
  s1 + s2 – daje w wyniku złączenie napisów s1 i s2
  napis(p) – daje w wyniku napis będący
       zapisem dziesiętnym liczby całkowitej p

Zadanie 2.1. (0–2)
 • Uzupełnij miejsca oznaczone kropkami w drzewie wywołań funkcji pisz otrzymanym w wyniku wywołania pisz("",2,2).
 • W kwadratowych polach, przy węzłach drzewa, podaj odpowiednią kolejność wywołańfunkcji pisz, tzn. przy pierwszym wywołaniu – 1, przy kolejnym – 2 itd. • odp:
  6.pisz("10",2,2) 7.pisz("11",2,2)

  Zadanie 2.2. (0–2)
  Uzupełnij poniższą tabelę – przeanalizuj podane w niej wywołania funkcji pisz. Podaj napisy wypisywane w wyniku wywołania funkcji pisz z zadanymi parametrami oraz łączną liczbęwywołań tej funkcji.

  Pierwsze wywołanieNapisy wypisane na ekranieŁączna liczba wywołań pisz()
  pisz("",3,2)  
  pisz("",2,3)  
  odp:
  000 001 010 011 100 101 110 111 - 15
  00 01 02 10 11 12 20 21 22 - 13

  Zadanie 2.3. (0–2)
  Podaj wzór na łączną liczbę wywołań funkcji pisz w wyniku wywołania pisz("", n, k).

  odp:
  k^0 +k^1+...+k^n
  patrz film z omówieniem